छोटया मुलाचे लंगोटे चहा ठेवण्याची लहान पेटी वाटले.

WhatsApp ऑनलाईन गप्पा!